MICROMAX LOGO Ilustracija

Advantage
Database Server


Kontaktirajte nasInstalirajte trialADVANTAGE LOGO

Advantage Local Server

Advantage Local Server (ALS) omogućava Windows i Linux aplikacijama pristup podacima na lokalnom disku i/ili u peer-to-peer okruženjima. Može se koristiti u jednokorisničkim i višekorisničkim sistemima za pristup podacima koji se nalaze na računarima na kojima se ne izvršava ADS, uz napomenu da ALS (za razliku od ADS-a) ne podržava klijent/server arhitekturu.

ALS je besplatan i isporučuje se sa (takođe besplatnim) Advantage Windows i Linux klijentima/drajverima za pristup podacima i alatom za dizajniranje baza podataka (ARC). Upotrebom Advantage Local Servera i Advantage klijenata/drajvera mogu se razvijati aplikacije koje se mogu slobodno distribuirati.

ALS za Windows je realizovan kao DLL, dok za Linux predstavlja “shared object” i nalazi se na klijent računaru. U slučaju da se podaci nalaze u lokalu (na računaru na kom se izvršava aplikacija) nije potreban pristup mreži (LAN-u).

Ograničenje ALS-a je da jednoj istoj tabeli može istovremeno da pristupi najviše pet korisnika. Ako su zahtevi veći, preporučujemo ADS klijent/server rešenje čime se dodatno povećavaju performanse aplikacija, smanjuje mogućnost oštećenja podataka itd.

Advantage Local Server licencna nota:
(napomena u vezi prava korišćenja)
Ako se aplikacije razvijene Advantage rešenjima distribuiraju sa Advantage Local Serverom za pristup podacima na računar bez Advantage Database Servera, one moraju kao klijent aplikacije direktno da pristupaju podacima. Nije legalno ovakve aplikacije koristiti kao komponente srednjeg sloja ili komponente na strani servera.


Vrh stranice